ا سلام خدمت کلیه دوستان
من قبلا با نسخه های مختلف دلفی کار کردم و برای ارتباط با دیتا بیس SQL Server هم از ADO Connection استفاده میکردم و مشکلی هم نداشتم
ولی اخیرا برای نوشتن یک Web Service با Delphi Prism شروع به کار کردم اما حالا مشکلی که دارم اینه که از داخل وب سرویسی که نوشتم نمیتونم به SQL Server وصل بشم به هر سایتی هم که سر زدم جواب مشکلمو پیدا نکردم همه کارهایی هم که انجام میدم بر اساس کتاب های Delphi Prism هست. ولی نمیدونم چرا اشکال زیر ظاهر میشه

Error 1 (E43) No static member "Create" on type "System.Data.SqlClient.SqlConnection"

اینم کدی که نوشتم
کد:
uses

 System,

 System.Web,

 System.Collections,

 System.Web.Services,

 System.Web.Services.Protocols,

 System.Data,

 System.Data.SqlClient,

 Microsoft.SqlServer.Server,

 System.Data.SqlTypes;type

 [WebService(&Namespace := 'http://182.200.231.39')]

 [WebServiceBinding(ConformsTo := WsiProfiles.BasicProfile1_1)]

 Service = public class(System.Web.Services.WebService)

 public    

  method HelloWorld: string;

  method SUM(a,b:Integer):Integer;

  method GetData :Real;

 end;implementation[WebMethod]

method Service.HelloWorld: string;

begin

 result := 'Hello World';

end;[WebMethod]

method Service.SUM(a,b:Integer): Integer;

begin

 result := a+b;

end;[WebMethod]

method Service.GetData: Real;

Var

  Connection: SqlConnection;

  Adapter: SqlDataAdapter;

  DSet: DataSet;

begin

 Connection:=SqlConnection.Create('Provider=SQLOLED B.1;Password=******;Persist Security Info=True;User ID=manage;Initial Catalog=Data_Transform;Data Source=Fani-server2');

 Connection.Open;

 DSet:=DataSet.Create;

 Adapter:=SqlDataAdapter.Create('Select * From Adam1_In_Data',Connection);

 Adapter.Fill(DSet,'Table1');

 result:=0;

end;end.
لطفا اگه کسی تا حالا تونسته این کار رو انجام بده راهنمایی کنه
خیلی ممنون میشم