خوب دوست من این خطا از نوع فیلد ها گرفته شده و شما احتمالا یکی از فیلد ها را memo و دیگری فلید های دیگر را widestring استفاده کردید . خطا که اینو میگه