آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوع: سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

 1. #1
  کاربر سایت mohpersia آواتار ها
  تاریخ عضویت
  July 2014
  نوشته ها
  5
  تشکر ها
  1
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال.

  Post سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

  با سلام به دوستان.میخواستم بدونم چطور توابع و فرمول های محاسباتی آماری را در دلفی به کار بگیریم.مثلا اگر بخواهیم از فرمول آماری واریانس یا انحراف معیار استفاده کنیم یا بخواهیم از فرمول های احتمالات مانند ترکیب r شی از n شی استفاده کنیم.ممنون

 2. #2
  مدیرکل سایت admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  September 2008
  محل سکونت
  تهران ، آیسک
  سن
  36
  نوشته ها
  522
  تشکر ها
  247
  تشکر شده 249 بار در 160 ارسال.
  Blog Entries
  1

  پاسخ : سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

  سلام.
  تابع Variance در خود دلفی موجود می باشد.
  نمونه کد زیر رو امتحان کنید.
  کد:
  var
  arrvar: Array of Double;
  begin
   SetLength(arrvar,2);
  arrvar[0] := 10;
  arrvar[1] := 10.5;
   ShowMessage(FloatToStr(Variance(arrvar)));
  دلفی ،*جذاب ترین زبان طراحی نرم افزار ...

 3. #3
  کاربر سایت mohpersia آواتار ها
  تاریخ عضویت
  July 2014
  نوشته ها
  5
  تشکر ها
  1
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال.

  پاسخ : سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

  ممنونم.فقط به variance خطا میده.ایراد کجاست؟؟

 4. #4
  مدیرکل سایت admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  September 2008
  محل سکونت
  تهران ، آیسک
  سن
  36
  نوشته ها
  522
  تشکر ها
  247
  تشکر شده 249 بار در 160 ارسال.
  Blog Entries
  1

  پاسخ : سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

  نقل قول نوشته اصلی توسط mohpersia نمایش پست ها
  ممنونم.فقط به variance خطا میده.ایراد کجاست؟؟
  شما باید از یونیت math استفاده کنید.
  کدتون رو تقریبا مشابه کد زیر وارد کنید ، در پروژه زیر من فقط یک فرم و یک Button دارم.
  کد:
  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, StdCtrls;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  uses Math;
  
  {$R *.dfm}
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  arrvar: Array of Double;
  begin
   SetLength(arrvar,2);
  arrvar[0] := 10;
  arrvar[1] := 10.5;
   ShowMessage(FloatToStr(Variance(arrvar)));
  
  end;
  
  end.
  ضمنا این یونیت Math هستش که در خود دلفی هست و نیازی نیست شما اون رو به پروژه اضافه کنید ، در زیر فقط جهت آشنایی با توابع موجود در این یونیت قرارش میدم
  کد:
  { *********************************************************************** }
  {                                     }
  { Delphi / Kylix Cross-Platform Runtime Library              }
  {                                     }
  { Copyright (c) 1996, 2001 Borland Software Corporation          }
  {                                     }
  { *********************************************************************** }
  
  unit Math;
  
  { This unit contains high-performance arithmetic, trigonometric, logarithmic,
   statistical, financial calculation and FPU routines which supplement the math
   routines that are part of the Delphi language or System unit.
  
   References:
   1) P.J. Plauger, "The Standard C Library", Prentice-Hall, 1992, Ch. 7.
   2) W.J. Cody, Jr., and W. Waite, "Software Manual For the Elementary
     Functions", Prentice-Hall, 1980.
   3) Namir Shammas, "C/C++ Mathematical Algorithms for Scientists and Engineers",
     McGraw-Hill, 1995, Ch 8.
   4) H.T. Lau, "A Numerical Library in C for Scientists and Engineers",
     CRC Press, 1994, Ch. 6.
   5) "Pentium(tm) Processor User's Manual, Volume 3: Architecture
     and Programming Manual", Intel, 1994
  
   Some of the functions, concepts or constants in this unit were provided by
   Earl F. Glynn (www.efg2.com) and Ray Lischner (www.tempest-sw.com)
  
   All angle parameters and results of trig functions are in radians.
  
   Most of the following trig and log routines map directly to Intel 80387 FPU
   floating point machine instructions. Input domains, output ranges, and
   error handling are determined largely by the FPU hardware.
  
   Routines coded in assembler favor the Pentium FPU pipeline architecture.
  }
  
  {$N+,S-}
  
  interface
  
  uses SysUtils, Types;
  
  const  { Ranges of the IEEE floating point types, including denormals }
   MinSingle  = 1.5e-45;
   MaxSingle  = 3.4e+38;
   MinDouble  = 5.0e-324;
   MaxDouble  = 1.7e+308;
   MinExtended = 3.4e-4932;
   MaxExtended = 1.1e+4932;
   MinComp   = -9.223372036854775807e+18;
   MaxComp   = 9.223372036854775807e+18;
  
   { The following constants should not be used for comparison, only
    assignments. For comparison please use the IsNan and IsInfinity functions
    provided below. }
   NaN     = 0.0 / 0.0;
   (*$EXTERNALSYM NaN*)
   (*$HPPEMIT 'static const Extended NaN = 0.0 / 0.0;'*)
   Infinity  = 1.0 / 0.0;
   (*$EXTERNALSYM Infinity*)
   (*$HPPEMIT 'static const Extended Infinity = 1.0 / 0.0;'*)
   NegInfinity = -1.0 / 0.0;
   (*$EXTERNALSYM NegInfinity*)
   (*$HPPEMIT 'static const Extended NegInfinity = -1.0 / 0.0;'*)
  
  { Trigonometric functions }
  function ArcCos(const X: Extended): Extended; { IN: |X| <= 1 OUT: [0..PI] radians }
  function ArcSin(const X: Extended): Extended; { IN: |X| <= 1 OUT: [-PI/2..PI/2] radians }
  
  { ArcTan2 calculates ArcTan(Y/X), and returns an angle in the correct quadrant.
   IN: |Y| < 2^64, |X| < 2^64, X <> 0  OUT: [-PI..PI] radians }
  function ArcTan2(const Y, X: Extended): Extended;
  
  { SinCos is 2x faster than calling Sin and Cos separately for the same angle }
  procedure SinCos(const Theta: Extended; var Sin, Cos: Extended) register;
  function Tan(const X: Extended): Extended;
  function Cotan(const X: Extended): Extended;      { 1 / tan(X), X <> 0 }
  function Secant(const X: Extended): Extended;     { 1 / cos(X) }
  function Cosecant(const X: Extended): Extended;    { 1 / sin(X) }
  function Hypot(const X, Y: Extended): Extended;    { Sqrt(X**2 + Y**2) }
  
  { Angle unit conversion routines }
  function RadToDeg(const Radians: Extended): Extended; { Degrees := Radians * 180 / PI }
  function RadToGrad(const Radians: Extended): Extended; { Grads := Radians * 200 / PI }
  function RadToCycle(const Radians: Extended): Extended;{ Cycles := Radians / 2PI }
  
  function DegToRad(const Degrees: Extended): Extended; { Radians := Degrees * PI / 180}
  function DegToGrad(const Degrees: Extended): Extended;
  function DegToCycle(const Degrees: Extended): Extended;
  
  function GradToRad(const Grads: Extended): Extended;  { Radians := Grads * PI / 200 }
  function GradToDeg(const Grads: Extended): Extended;
  function GradToCycle(const Grads: Extended): Extended;
  
  function CycleToRad(const Cycles: Extended): Extended; { Radians := Cycles * 2PI }
  function CycleToDeg(const Cycles: Extended): Extended;
  function CycleToGrad(const Cycles: Extended): Extended;
  
  { Hyperbolic functions and inverses }
  function Cot(const X: Extended): Extended;       { alias for Cotan }
  function Sec(const X: Extended): Extended;       { alias for Secant }
  function Csc(const X: Extended): Extended;       { alias for Cosecant }
  function Cosh(const X: Extended): Extended;
  function Sinh(const X: Extended): Extended;
  function Tanh(const X: Extended): Extended;
  function CotH(const X: Extended): Extended;
  function SecH(const X: Extended): Extended;
  function CscH(const X: Extended): Extended;
  function ArcCot(const X: Extended): Extended;     { IN: X <> 0 }
  function ArcSec(const X: Extended): Extended;     { IN: X <> 0 }
  function ArcCsc(const X: Extended): Extended;     { IN: X <> 0 }
  function ArcCosh(const X: Extended): Extended;     { IN: X >= 1 }
  function ArcSinh(const X: Extended): Extended;
  function ArcTanh(const X: Extended): Extended;     { IN: |X| <= 1 }
  function ArcCotH(const X: Extended): Extended;     { IN: X <> 0 }
  function ArcSecH(const X: Extended): Extended;     { IN: X <> 0 }
  function ArcCscH(const X: Extended): Extended;     { IN: X <> 0 }
  
  { Logarithmic functions }
  function LnXP1(const X: Extended): Extended; { Ln(X + 1), accurate for X near zero }
  function Log10(const X: Extended): Extended;          { Log base 10 of X }
  function Log2(const X: Extended): Extended;           { Log base 2 of X }
  function LogN(const Base, X: Extended): Extended;        { Log base N of X }
  
  { Exponential functions }
  
  { IntPower: Raise base to an integral power. Fast. }
  function IntPower(const Base: Extended; const Exponent: Integer): Extended register;
  
  { Power: Raise base to any power.
   For fractional exponents, or |exponents| > MaxInt, base must be > 0. }
  function Power(const Base, Exponent: Extended): Extended;
  
  { Miscellaneous Routines }
  
  { Frexp: Separates the mantissa and exponent of X. }
  procedure Frexp(const X: Extended; var Mantissa: Extended; var Exponent: Integer) register;
  
  { Ldexp: returns X*2**P }
  function Ldexp(const X: Extended; const P: Integer): Extended register;
  
  { Ceil: Smallest integer >= X, |X| < MaxInt }
  function Ceil(const X: Extended):Integer;
  
  { Floor: Largest integer <= X, |X| < MaxInt }
  function Floor(const X: Extended): Integer;
  
  { Poly: Evaluates a uniform polynomial of one variable at value X.
    The coefficients are ordered in increasing powers of X:
    Coefficients[0] + Coefficients[1]*X + ... + Coefficients[N]*(X**N) }
  function Poly(const X: Extended; const Coefficients: array of Double): Extended;
  
  {-----------------------------------------------------------------------
  Statistical functions.
  
  Common commercial spreadsheet macro names for these statistical and
  financial functions are given in the comments preceding each function.
  -----------------------------------------------------------------------}
  
  { Mean: Arithmetic average of values. (AVG): SUM / N }
  function Mean(const Data: array of Double): Extended;
  
  { Sum: Sum of values. (SUM) }
  function Sum(const Data: array of Double): Extended register;
  function SumInt(const Data: array of Integer): Integer register;
  function SumOfSquares(const Data: array of Double): Extended;
  procedure SumsAndSquares(const Data: array of Double;
   var Sum, SumOfSquares: Extended) register;
  
  { MinValue: Returns the smallest signed value in the data array (MIN) }
  function MinValue(const Data: array of Double): Double;
  function MinIntValue(const Data: array of Integer): Integer;
  
  function Min(const A, B: Integer): Integer; overload;
  function Min(const A, B: Int64): Int64; overload;
  function Min(const A, B: Single): Single; overload;
  function Min(const A, B: Double): Double; overload;
  function Min(const A, B: Extended): Extended; overload;
  
  { MaxValue: Returns the largest signed value in the data array (MAX) }
  function MaxValue(const Data: array of Double): Double;
  function MaxIntValue(const Data: array of Integer): Integer;
  
  function Max(const A, B: Integer): Integer; overload;
  function Max(const A, B: Int64): Int64; overload;
  function Max(const A, B: Single): Single; overload;
  function Max(const A, B: Double): Double; overload;
  function Max(const A, B: Extended): Extended; overload;
  
  { Standard Deviation (STD): Sqrt(Variance). aka Sample Standard Deviation }
  function StdDev(const Data: array of Double): Extended;
  
  { MeanAndStdDev calculates Mean and StdDev in one call. }
  procedure MeanAndStdDev(const Data: array of Double; var Mean, StdDev: Extended);
  
  { Population Standard Deviation (STDP): Sqrt(PopnVariance).
   Used in some business and financial calculations. }
  function PopnStdDev(const Data: array of Double): Extended;
  
  { Variance (VARS): TotalVariance / (N-1). aka Sample Variance }
  function Variance(const Data: array of Double): Extended;
  
  { Population Variance (VAR or VARP): TotalVariance/ N }
  function PopnVariance(const Data: array of Double): Extended;
  
  { Total Variance: SUM(i=1,N)[(X(i) - Mean)**2] }
  function TotalVariance(const Data: array of Double): Extended;
  
  { Norm: The Euclidean L2-norm. Sqrt(SumOfSquares) }
  function Norm(const Data: array of Double): Extended;
  
  { MomentSkewKurtosis: Calculates the core factors of statistical analysis:
   the first four moments plus the coefficients of skewness and kurtosis.
   M1 is the Mean. M2 is the Variance.
   Skew reflects symmetry of distribution: M3 / (M2**(3/2))
   Kurtosis reflects flatness of distribution: M4 / Sqr(M2) }
  procedure MomentSkewKurtosis(const Data: array of Double;
   var M1, M2, M3, M4, Skew, Kurtosis: Extended);
  
  { RandG produces random numbers with Gaussian distribution about the mean.
   Useful for simulating data with sampling errors. }
  function RandG(Mean, StdDev: Extended): Extended;
  
  {-----------------------------------------------------------------------
  General/Misc use functions
  -----------------------------------------------------------------------}
  
  { Extreme testing }
  
  // Like an infinity, a NaN double value has an exponent of 7FF, but the NaN
  // values have a fraction field that is not 0.
  function IsNan(const AValue: Double): Boolean; overload;
  function IsNan(const AValue: Single): Boolean; overload;
  function IsNan(const AValue: Extended): Boolean; overload;
  
  // Like a NaN, an infinity double value has an exponent of 7FF, but the
  // infinity values have a fraction field of 0. Infinity values can be positive
  // or negative, which is specified in the high-order, sign bit.
  function IsInfinite(const AValue: Double): Boolean;
  
  { Simple sign testing }
  
  type
   TValueSign = -1..1;
  
  const
   NegativeValue = Low(TValueSign);
   ZeroValue = 0;
   PositiveValue = High(TValueSign);
  
  function Sign(const AValue: Integer): TValueSign; overload;
  function Sign(const AValue: Int64): TValueSign; overload;
  function Sign(const AValue: Double): TValueSign; overload;
  
  { CompareFloat & SameFloat: If epsilon is not given (or is zero) we will
   attempt to compute a reasonable one based on the precision of the floating
   point type used. }
  
  function CompareValue(const A, B: Extended; Epsilon: Extended = 0): TValueRelationship; overload;
  function CompareValue(const A, B: Double; Epsilon: Double = 0): TValueRelationship; overload;
  function CompareValue(const A, B: Single; Epsilon: Single = 0): TValueRelationship; overload;
  function CompareValue(const A, B: Integer): TValueRelationship; overload;
  function CompareValue(const A, B: Int64): TValueRelationship; overload;
  
  function SameValue(const A, B: Extended; Epsilon: Extended = 0): Boolean; overload;
  function SameValue(const A, B: Double; Epsilon: Double = 0): Boolean; overload;
  function SameValue(const A, B: Single; Epsilon: Single = 0): Boolean; overload;
  
  { IsZero: These will return true if the given value is zero (or very very very
   close to it). }
  
  function IsZero(const A: Extended; Epsilon: Extended = 0): Boolean; overload;
  function IsZero(const A: Double; Epsilon: Double = 0): Boolean; overload;
  function IsZero(const A: Single; Epsilon: Single = 0): Boolean; overload;
  
  { Easy to use conditional functions }
  
  function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Integer; const AFalse: Integer = 0): Integer; overload;
  function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Int64; const AFalse: Int64 = 0): Int64; overload;
  function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Double; const AFalse: Double = 0.0): Double; overload;
  
  { Various random functions }
  
  function RandomRange(const AFrom, ATo: Integer): Integer;
  function RandomFrom(const AValues: array of Integer): Integer; overload;
  function RandomFrom(const AValues: array of Int64): Int64; overload;
  function RandomFrom(const AValues: array of Double): Double; overload;
  
  { Range testing functions }
  
  function InRange(const AValue, AMin, AMax: Integer): Boolean; overload;
  function InRange(const AValue, AMin, AMax: Int64): Boolean; overload;
  function InRange(const AValue, AMin, AMax: Double): Boolean; overload;
  
  { Range truncation functions }
  
  function EnsureRange(const AValue, AMin, AMax: Integer): Integer; overload;
  function EnsureRange(const AValue, AMin, AMax: Int64): Int64; overload;
  function EnsureRange(const AValue, AMin, AMax: Double): Double; overload;
  
  { 16 bit integer division and remainder in one operation }
  
  procedure DivMod(Dividend: Integer; Divisor: Word;
   var Result, Remainder: Word);
  
  
  { Round to a specific digit or power of ten }
  { ADigit has a valid range of 37 to -37. Here are some valid examples
   of ADigit values...
    3 = 10^3 = 1000  = thousand's place
    2 = 10^2 = 100  = hundred's place
    1 = 10^1 =  10  = ten's place
   -1 = 10^-1 = 1/10  = tenth's place
   -2 = 10^-2 = 1/100 = hundredth's place
   -3 = 10^-3 = 1/1000 = thousandth's place }
  
  type
   TRoundToRange = -37..37;
  
  function RoundTo(const AValue: Double; const ADigit: TRoundToRange): Double;
  
  { This variation of the RoundTo function follows the asymmetric arithmetic
   rounding algorithm (if Frac(X) < .5 then return X else return X + 1). This
   function defaults to rounding to the hundredth's place (cents). }
  
  function SimpleRoundTo(const AValue: Double; const ADigit: TRoundToRange = -2): Double;
  
  {-----------------------------------------------------------------------
  Financial functions. Standard set from Quattro Pro.
  
  Parameter conventions:
  
  From the point of view of A, amounts received by A are positive and
  amounts disbursed by A are negative (e.g. a borrower's loan repayments
  are regarded by the borrower as negative).
  
  Interest rates are per payment period. 11% annual percentage rate on a
  loan with 12 payments per year would be (11 / 100) / 12 = 0.00916667
  
  -----------------------------------------------------------------------}
  
  type
   TPaymentTime = (ptEndOfPeriod, ptStartOfPeriod);
  
  { Double Declining Balance (DDB) }
  function DoubleDecliningBalance(const Cost, Salvage: Extended;
   Life, Period: Integer): Extended;
  
  { Future Value (FVAL) }
  function FutureValue(const Rate: Extended; NPeriods: Integer; const Payment,
   PresentValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Interest Payment (IPAYMT) }
  function InterestPayment(const Rate: Extended; Period, NPeriods: Integer;
   const PresentValue, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Interest Rate (IRATE) }
  function InterestRate(NPeriods: Integer; const Payment, PresentValue,
   FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Internal Rate of Return. (IRR) Needs array of cash flows. }
  function InternalRateOfReturn(const Guess: Extended;
   const CashFlows: array of Double): Extended;
  
  { Number of Periods (NPER) }
  function NumberOfPeriods(const Rate: Extended; Payment: Extended;
   const PresentValue, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Net Present Value. (NPV) Needs array of cash flows. }
  function NetPresentValue(const Rate: Extended; const CashFlows: array of Double;
   PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Payment (PAYMT) }
  function Payment(Rate: Extended; NPeriods: Integer; const PresentValue,
   FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Period Payment (PPAYMT) }
  function PeriodPayment(const Rate: Extended; Period, NPeriods: Integer;
   const PresentValue, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Present Value (PVAL) }
  function PresentValue(const Rate: Extended; NPeriods: Integer;
   const Payment, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { Straight Line depreciation (SLN) }
  function SLNDepreciation(const Cost, Salvage: Extended; Life: Integer): Extended;
  
  { Sum-of-Years-Digits depreciation (SYD) }
  function SYDDepreciation(const Cost, Salvage: Extended; Life, Period: Integer): Extended;
  
  type
   EInvalidArgument = class(EMathError) end;
  
  {-----------------------------------------------------------------------
  FPU exception/precision/rounding management
  
  The following functions allow you to control the behavior of the FPU. With
  them you can control what constutes an FPU exception, what the default
  precision is used and finally how rounding is handled by the FPU.
  
  -----------------------------------------------------------------------}
  
  type
   TFPURoundingMode = (rmNearest, rmDown, rmUp, rmTruncate);
  
  { Return the current rounding mode }
  function GetRoundMode: TFPURoundingMode;
  
  { Set the rounding mode and return the old mode }
  function SetRoundMode(const RoundMode: TFPURoundingMode): TFPURoundingMode;
  
  type
   TFPUPrecisionMode = (pmSingle, pmReserved, pmDouble, pmExtended);
  
  { Return the current precision control mode }
  function GetPrecisionMode: TFPUPrecisionMode;
  
  { Set the precision control mode and return the old one }
  function SetPrecisionMode(const Precision: TFPUPrecisionMode): TFPUPrecisionMode;
  
  type
   TFPUException = (exInvalidOp, exDenormalized, exZeroDivide,
            exOverflow, exUnderflow, exPrecision);
   TFPUExceptionMask = set of TFPUException;
  
  { Return the exception mask from the control word.
   Any element set in the mask prevents the FPU from raising that kind of
   exception. Instead, it returns its best attempt at a value, often NaN or an
   infinity. The value depends on the operation and the current rounding mode. }
  function GetExceptionMask: TFPUExceptionMask;
  
  { Set a new exception mask and return the old one }
  function SetExceptionMask(const Mask: TFPUExceptionMask): TFPUExceptionMask;
  
  { Clear any pending exception bits in the status word }
  procedure ClearExceptions(RaisePending: Boolean = True);
  
  implementation
  
  uses SysConst;
  
  procedure DivMod(Dividend: Integer; Divisor: Word;
   var Result, Remainder: Word);
  asm
      PUSH  EBX
      MOV   EBX,EDX
      MOV   EDX,EAX
      SHR   EDX,16
      DIV   BX
      MOV   EBX,Remainder
      MOV   [ECX],AX
      MOV   [EBX],DX
      POP   EBX
  end;
  
  function RoundTo(const AValue: Double; const ADigit: TRoundToRange): Double;
  var
   LFactor: Double;
  begin
   LFactor := IntPower(10, ADigit);
   Result := Round(AValue / LFactor) * LFactor;
  end;
  
  function SimpleRoundTo(const AValue: Double; const ADigit: TRoundToRange = -2): Double;
  var
   LFactor: Double;
  begin
   LFactor := IntPower(10, ADigit);
   Result := Trunc((AValue / LFactor) + 0.5) * LFactor;
  end;
  
  function Annuity2(const R: Extended; N: Integer; PaymentTime: TPaymentTime;
   var CompoundRN: Extended): Extended; Forward;
  function Compound(const R: Extended; N: Integer): Extended; Forward;
  function RelSmall(const X, Y: Extended): Boolean; Forward;
  
  type
   TPoly = record
    Neg, Pos, DNeg, DPos: Extended
   end;
  
  const
   MaxIterations = 15;
  
  procedure ArgError(const Msg: string);
  begin
   raise EInvalidArgument.Create(Msg);
  end;
  
  function DegToRad(const Degrees: Extended): Extended; { Radians := Degrees * PI / 180 }
  begin
   Result := Degrees * (PI / 180);
  end;
  
  function RadToDeg(const Radians: Extended): Extended; { Degrees := Radians * 180 / PI }
  begin
   Result := Radians * (180 / PI);
  end;
  
  function GradToRad(const Grads: Extended): Extended;  { Radians := Grads * PI / 200 }
  begin
   Result := Grads * (PI / 200);
  end;
  
  function RadToGrad(const Radians: Extended): Extended; { Grads := Radians * 200 / PI}
  begin
   Result := Radians * (200 / PI);
  end;
  
  function CycleToRad(const Cycles: Extended): Extended; { Radians := Cycles * 2PI }
  begin
   Result := Cycles * (2 * PI);
  end;
  
  function RadToCycle(const Radians: Extended): Extended;{ Cycles := Radians / 2PI }
  begin
   Result := Radians / (2 * PI);
  end;
  
  function DegToGrad(const Degrees: Extended): Extended;
  begin
   Result := RadToGrad(DegToRad(Degrees));
  end;
  
  function DegToCycle(const Degrees: Extended): Extended;
  begin
   Result := RadToCycle(DegToRad(Degrees));
  end;
  
  function GradToDeg(const Grads: Extended): Extended;
  begin
   Result := RadToDeg(GradToRad(Grads));
  end;
  
  function GradToCycle(const Grads: Extended): Extended;
  begin
   Result := RadToCycle(GradToRad(Grads));
  end;
  
  function CycleToDeg(const Cycles: Extended): Extended;
  begin
   Result := RadToDeg(CycleToRad(Cycles));
  end;
  
  function CycleToGrad(const Cycles: Extended): Extended;
  begin
   Result := RadToGrad(CycleToRad(Cycles));
  end;
  
  function LnXP1(const X: Extended): Extended;
  { Return ln(1 + X). Accurate for X near 0. }
  asm
      FLDLN2
      MOV   AX,WORD PTR X+8        { exponent }
      FLD   X
      CMP   AX,$3FFD           { .4225 }
      JB   @@1
      FLD1
      FADD
      FYL2X
      JMP   @@2
  @@1:
      FYL2XP1
  @@2:
      FWAIT
  end;
  
  { Invariant: Y >= 0 & Result*X**Y = X**I. Init Y = I and Result = 1. }
  {function IntPower(X: Extended; I: Integer): Extended;
  var
   Y: Integer;
  begin
   Y := Abs(I);
   Result := 1.0;
   while Y > 0 do begin
    while not Odd(Y) do
    begin
     Y := Y shr 1;
     X := X * X
    end;
    Dec(Y);
    Result := Result * X
   end;
   if I < 0 then Result := 1.0 / Result
  end;
  }
  function IntPower(const Base: Extended; const Exponent: Integer): Extended;
  asm
      mov   ecx, eax
      cdq
      fld1           { Result := 1 }
      xor   eax, edx
      sub   eax, edx     { eax := Abs(Exponent) }
      jz   @@3
      fld   Base
      jmp   @@2
  @@1:  fmul  ST, ST      { X := Base * Base }
  @@2:  shr   eax,1
      jnc   @@1
      fmul  ST(1),ST     { Result := Result * X }
      jnz   @@1
      fstp  st        { pop X from FPU stack }
      cmp   ecx, 0
      jge   @@3
      fld1
      fdivrp          { Result := 1 / Result }
  @@3:
      fwait
  end;
  
  function Compound(const R: Extended; N: Integer): Extended;
  { Return (1 + R)**N. }
  begin
   Result := IntPower(1.0 + R, N)
  end;
  
  function Annuity2(const R: Extended; N: Integer; PaymentTime: TPaymentTime;
   var CompoundRN: Extended): Extended;
  { Set CompoundRN to Compound(R, N),
   return (1+Rate*PaymentTime)*(Compound(R,N)-1)/R;
  }
  begin
   if R = 0.0 then
   begin
    CompoundRN := 1.0;
    Result := N;
   end
   else
   begin
    { 6.1E-5 approx= 2**-14 }
    if Abs(R) < 6.1E-5 then
    begin
     CompoundRN := Exp(N * LnXP1(R));
     Result := N*(1+(N-1)*R/2);
    end
    else
    begin
     CompoundRN := Compound(R, N);
     Result := (CompoundRN-1) / R
    end;
    if PaymentTime = ptStartOfPeriod then
     Result := Result * (1 + R);
   end;
  end; {Annuity2}
  
  
  procedure PolyX(const A: array of Double; X: Extended; var Poly: TPoly);
  { Compute A[0] + A[1]*X + ... + A[N]*X**N and X * its derivative.
   Accumulate positive and negative terms separately. }
  var
   I: Integer;
   Neg, Pos, DNeg, DPos: Extended;
  begin
   Neg := 0.0;
   Pos := 0.0;
   DNeg := 0.0;
   DPos := 0.0;
   for I := High(A) downto Low(A) do
   begin
    DNeg := X * DNeg + Neg;
    Neg := Neg * X;
    DPos := X * DPos + Pos;
    Pos := Pos * X;
    if A[I] >= 0.0 then
     Pos := Pos + A[I]
    else
     Neg := Neg + A[I]
   end;
   Poly.Neg := Neg;
   Poly.Pos := Pos;
   Poly.DNeg := DNeg * X;
   Poly.DPos := DPos * X;
  end; {PolyX}
  
  
  function RelSmall(const X, Y: Extended): Boolean;
  { Returns True if X is small relative to Y }
  const
   C1: Double = 1E-15;
   C2: Double = 1E-12;
  begin
   Result := Abs(X) < (C1 + C2 * Abs(Y))
  end;
  
  { Math functions. }
  
  function ArcCos(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := ArcTan2(Sqrt(1 - X * X), X);
  end;
  
  function ArcSin(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := ArcTan2(X, Sqrt(1 - X * X))
  end;
  
  function ArcTan2(const Y, X: Extended): Extended;
  asm
      FLD   Y
      FLD   X
      FPATAN
      FWAIT
  end;
  
  function Tan(const X: Extended): Extended;
  { Tan := Sin(X) / Cos(X) }
  asm
      FLD  X
      FPTAN
      FSTP  ST(0)   { FPTAN pushes 1.0 after result }
      FWAIT
  end;
  
  function CoTan(const X: Extended): Extended;
  { CoTan := Cos(X) / Sin(X) = 1 / Tan(X) }
  asm
      FLD  X
      FPTAN
      FDIVRP
      FWAIT
  end;
  
  function Secant(const X: Extended): Extended;
  { Secant := 1 / Cos(X) }
  asm
      FLD  X
      FCOS
      FLD1
      FDIVRP
      FWAIT
  end;
  
  function Cosecant(const X: Extended): Extended;
  { Cosecant := 1 / Sin(X) }
  asm
      FLD  X
      FSIN
      FLD1
      FDIVRP
      FWAIT
  end;
  
  function Hypot(const X, Y: Extended): Extended;
  { formula: Sqrt(X*X + Y*Y)
   implemented as: |Y|*Sqrt(1+Sqr(X/Y)), |X| < |Y| for greater precision
  var
   Temp: Extended;
  begin
   X := Abs(X);
   Y := Abs(Y);
   if X > Y then
   begin
    Temp := X;
    X := Y;
    Y := Temp;
   end;
   if X = 0 then
    Result := Y
   else     // Y > X, X <> 0, so Y > 0
    Result := Y * Sqrt(1 + Sqr(X/Y));
  end;
  }
  asm
      FLD   Y
      FABS
      FLD   X
      FABS
      FCOM
      FNSTSW AX
      TEST  AH,$45
      JNZ   @@1    // if ST > ST(1) then swap
      FXCH  ST(1)   // put larger number in ST(1)
  @@1:  FLDZ
      FCOMP
      FNSTSW AX
      TEST  AH,$40   // if ST = 0, return ST(1)
      JZ   @@2
      FSTP  ST     // eat ST(0)
      JMP   @@3
  @@2:  FDIV  ST,ST(1)  // ST := ST / ST(1)
      FMUL  ST,ST   // ST := ST * ST
      FLD1
      FADD        // ST := ST + 1
      FSQRT       // ST := Sqrt(ST)
      FMUL        // ST(1) := ST * ST(1); Pop ST
  @@3:  FWAIT
  end;
  
  
  procedure SinCos(const Theta: Extended; var Sin, Cos: Extended);
  asm
      FLD   Theta
      FSINCOS
      FSTP  tbyte ptr [edx]  // Cos
      FSTP  tbyte ptr [eax]  // Sin
      FWAIT
  end;
  
  { Extract exponent and mantissa from X }
  procedure Frexp(const X: Extended; var Mantissa: Extended; var Exponent: Integer);
  { Mantissa ptr in EAX, Exponent ptr in EDX }
  asm
      FLD   X
      PUSH  EAX
      MOV   dword ptr [edx], 0  { if X = 0, return 0 }
  
      FTST
      FSTSW  AX
      FWAIT
      SAHF
      JZ   @@Done
  
      FXTRACT         // ST(1) = exponent, (pushed) ST = fraction
      FXCH
  
  // The FXTRACT instruction normalizes the fraction 1 bit higher than
  // wanted for the definition of frexp() so we need to tweak the result
  // by scaling the fraction down and incrementing the exponent.
  
      FISTP  dword ptr [edx]
      FLD1
      FCHS
      FXCH
      FSCALE         // scale fraction
      INC   dword ptr [edx] // exponent biased to match
      FSTP ST(1)       // discard -1, leave fraction as TOS
  
  @@Done:
      POP   EAX
      FSTP  tbyte ptr [eax]
      FWAIT
  end;
  
  function Ldexp(const X: Extended; const P: Integer): Extended;
   { Result := X * (2^P) }
  asm
      PUSH  EAX
      FILD  dword ptr [ESP]
      FLD   X
      FSCALE
      POP   EAX
      FSTP  ST(1)
      FWAIT
  end;
  
  function Ceil(const X: Extended): Integer;
  begin
   Result := Integer(Trunc(X));
   if Frac(X) > 0 then
    Inc(Result);
  end;
  
  function Floor(const X: Extended): Integer;
  begin
   Result := Integer(Trunc(X));
   if Frac(X) < 0 then
    Dec(Result);
  end;
  
  { Conversion of bases: Log.b(X) = Log.a(X) / Log.a(b) }
  
  function Log10(const X: Extended): Extended;
   { Log.10(X) := Log.2(X) * Log.10(2) }
  asm
      FLDLG2   { Log base ten of 2 }
      FLD   X
      FYL2X
      FWAIT
  end;
  
  function Log2(const X: Extended): Extended;
  asm
      FLD1
      FLD   X
      FYL2X
      FWAIT
  end;
  
  function LogN(const Base, X: Extended): Extended;
  { Log.N(X) := Log.2(X) / Log.2(N) }
  asm
      FLD1
      FLD   X
      FYL2X
      FLD1
      FLD   Base
      FYL2X
      FDIV
      FWAIT
  end;
  
  function Poly(const X: Extended; const Coefficients: array of Double): Extended;
  { Horner's method }
  var
   I: Integer;
  begin
   Result := Coefficients[High(Coefficients)];
   for I := High(Coefficients)-1 downto Low(Coefficients) do
    Result := Result * X + Coefficients[I];
  end;
  
  function Power(const Base, Exponent: Extended): Extended;
  begin
   if Exponent = 0.0 then
    Result := 1.0        { n**0 = 1 }
   else if (Base = 0.0) and (Exponent > 0.0) then
    Result := 0.0        { 0**n = 0, n > 0 }
   else if (Frac(Exponent) = 0.0) and (Abs(Exponent) <= MaxInt) then
    Result := IntPower(Base, Integer(Trunc(Exponent)))
   else
    Result := Exp(Exponent * Ln(Base))
  end;
  
  { Hyperbolic functions }
  
  function Cosh(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := 1
   else
    Result := (Exp(X) + Exp(-X)) / 2;
  end;
  
  function Sinh(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := 0
   else
    Result := (Exp(X) - Exp(-X)) / 2;
  end;
  
  function Tanh(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := 0
   else
    Result := SinH(X) / CosH(X);
  end;
  
  function ArcCosh(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := Ln(X + Sqrt((X - 1) / (X + 1)) * (X + 1));
  end;
  
  function ArcSinh(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := Ln(X + Sqrt((X * X) + 1));
  end;
  
  function ArcTanh(const X: Extended): Extended;
  begin
   if SameValue(X, 1) then
    Result := Infinity
   else if SameValue(X, -1) then
    Result := NegInfinity
   else
    Result := 0.5 * Ln((1 + X) / (1 - X));
  end;
  
  function Cot(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := CoTan(X);
  end;
  
  function Sec(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := Secant(X);
  end;
  
  function Csc(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := Cosecant(X);
  end;
  
  function CotH(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := 1 / TanH(X);
  end;
  
  function SecH(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := 1 / CosH(X);
  end;
  
  function CscH(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := 1 / SinH(X);
  end;
  
  function ArcCot(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := PI / 2
   else
    Result := ArcTan(1 / X);
  end;
  
  function ArcSec(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := Infinity
   else
    Result := ArcCos(1 / X);
  end;
  
  function ArcCsc(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := Infinity
   else
    Result := ArcSin(1 / X);
  end;
  
  function ArcCotH(const X: Extended): Extended;
  begin
   if SameValue(X, 1) then
    Result := Infinity
   else if SameValue(X, -1) then
    Result := NegInfinity
   else
    Result := 0.5 * Ln((X + 1) / (X - 1));
  end;
  
  function ArcSecH(const X: Extended): Extended;
  begin
   if IsZero(X) then
    Result := Infinity
   else if SameValue(X, 1) then
    Result := 0
   else
    Result := Ln((Sqrt(1 - X * X) + 1) / X);
  end;
  
  function ArcCscH(const X: Extended): Extended;
  begin
   Result := Ln(Sqrt(1 + (1 / (X * X)) + (1 / X)));
  end;
  
  function IsNan(const AValue: Single): Boolean;
  begin
   Result := ((PLongWord(@AValue)^ and $7F800000) = $7F800000) and
        ((PLongWord(@AValue)^ and $007FFFFF) <> $00000000);
  end;
  
  function IsNan(const AValue: Double): Boolean;
  begin
   Result := ((PInt64(@AValue)^ and $7FF0000000000000) = $7FF0000000000000) and
        ((PInt64(@AValue)^ and $000FFFFFFFFFFFFF) <> $0000000000000000);
  end;
  
  function IsNan(const AValue: Extended): Boolean;
  type
   TExtented = packed record
    Mantissa: Int64;
    Exponent: Word;
   end;
   PExtended = ^TExtented;
  begin
   Result := ((PExtended(@AValue)^.Exponent and $7FFF) = $7FFF) and
        ((PExtended(@AValue)^.Mantissa and $7FFFFFFFFFFFFFFF) <> 0);
  end;
  
  function IsInfinite(const AValue: Double): Boolean;
  begin
   Result := ((PInt64(@AValue)^ and $7FF0000000000000) = $7FF0000000000000) and
        ((PInt64(@AValue)^ and $000FFFFFFFFFFFFF) = $0000000000000000);
  end;
  
  { Statistical functions }
  
  function Mean(const Data: array of Double): Extended;
  begin
   Result := SUM(Data) / (High(Data) - Low(Data) + 1);
  end;
  
  function MinValue(const Data: array of Double): Double;
  var
   I: Integer;
  begin
   Result := Data[Low(Data)];
   for I := Low(Data) + 1 to High(Data) do
    if Result > Data[I] then
     Result := Data[I];
  end;
  
  function MinIntValue(const Data: array of Integer): Integer;
  var
   I: Integer;
  begin
   Result := Data[Low(Data)];
   for I := Low(Data) + 1 to High(Data) do
    if Result > Data[I] then
     Result := Data[I];
  end;
  
  function Min(const A, B: Integer): Integer;
  begin
   if A < B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Min(const A, B: Int64): Int64;
  begin
   if A < B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Min(const A, B: Single): Single;
  begin
   if A < B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Min(const A, B: Double): Double;
  begin
   if A < B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Min(const A, B: Extended): Extended;
  begin
   if A < B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function MaxValue(const Data: array of Double): Double;
  var
   I: Integer;
  begin
   Result := Data[Low(Data)];
   for I := Low(Data) + 1 to High(Data) do
    if Result < Data[I] then
     Result := Data[I];
  end;
  
  function MaxIntValue(const Data: array of Integer): Integer;
  var
   I: Integer;
  begin
   Result := Data[Low(Data)];
   for I := Low(Data) + 1 to High(Data) do
    if Result < Data[I] then
     Result := Data[I];
  end;
  
  function Max(const A, B: Integer): Integer;
  begin
   if A > B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Max(const A, B: Int64): Int64;
  begin
   if A > B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Max(const A, B: Single): Single;
  begin
   if A > B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Max(const A, B: Double): Double;
  begin
   if A > B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Max(const A, B: Extended): Extended;
  begin
   if A > B then
    Result := A
   else
    Result := B;
  end;
  
  function Sign(const AValue: Integer): TValueSign;
  begin
   Result := ZeroValue;
   if AValue < 0 then
    Result := NegativeValue
   else if AValue > 0 then
    Result := PositiveValue;
  end;
  
  function Sign(const AValue: Int64): TValueSign;
  begin
   Result := ZeroValue;
   if AValue < 0 then
    Result := NegativeValue
   else if AValue > 0 then
    Result := PositiveValue;
  end;
  
  function Sign(const AValue: Double): TValueSign;
  begin
   if ((PInt64(@AValue)^ and $7FFFFFFFFFFFFFFF) = $0000000000000000) then
    Result := ZeroValue
   else if ((PInt64(@AValue)^ and $8000000000000000) = $8000000000000000) then
    Result := NegativeValue
   else
    Result := PositiveValue;
  end;
  
  const
   FuzzFactor = 1000;
   ExtendedResolution = 1E-19 * FuzzFactor;
   DoubleResolution  = 1E-15 * FuzzFactor;
   SingleResolution  = 1E-7 * FuzzFactor;
  
  function CompareValue(const A, B: Extended; Epsilon: Extended): TValueRelationship;
  begin
   if SameValue(A, B, Epsilon) then
    Result := EqualsValue
   else if A < B then
    Result := LessThanValue
   else
    Result := GreaterThanValue;
  end;
  
  function CompareValue(const A, B: Double; Epsilon: Double): TValueRelationship;
  begin
   if SameValue(A, B, Epsilon) then
    Result := EqualsValue
   else if A < B then
    Result := LessThanValue
   else
    Result := GreaterThanValue;
  end;
  
  function CompareValue(const A, B: Single; Epsilon: Single): TValueRelationship;
  begin
   if SameValue(A, B, Epsilon) then
    Result := EqualsValue
   else if A < B then
    Result := LessThanValue
   else
    Result := GreaterThanValue;
  end;
  
  function CompareValue(const A, B: Integer): TValueRelationship;
  begin
   if A = B then
    Result := EqualsValue
   else if A < B then
    Result := LessThanValue
   else
    Result := GreaterThanValue;
  end;
  
  function CompareValue(const A, B: Int64): TValueRelationship;
  begin
   if A = B then
    Result := EqualsValue
   else if A < B then
    Result := LessThanValue
   else
    Result := GreaterThanValue;
  end;
  
  function SameValue(const A, B: Extended; Epsilon: Extended): Boolean;
  begin
   if Epsilon = 0 then
    Epsilon := Max(Min(Abs(A), Abs(B)) * ExtendedResolution, ExtendedResolution);
   if A > B then
    Result := (A - B) <= Epsilon
   else
    Result := (B - A) <= Epsilon;
  end;
  
  function SameValue(const A, B: Double; Epsilon: Double): Boolean;
  begin
   if Epsilon = 0 then
    Epsilon := Max(Min(Abs(A), Abs(B)) * DoubleResolution, DoubleResolution);
   if A > B then
    Result := (A - B) <= Epsilon
   else
    Result := (B - A) <= Epsilon;
  end;
  
  function SameValue(const A, B: Single; Epsilon: Single): Boolean;
  begin
   if Epsilon = 0 then
    Epsilon := Max(Min(Abs(A), Abs(B)) * SingleResolution, SingleResolution);
   if A > B then
    Result := (A - B) <= Epsilon
   else
    Result := (B - A) <= Epsilon;
  end;
  
  function IsZero(const A: Extended; Epsilon: Extended): Boolean;
  begin
   if Epsilon = 0 then
    Epsilon := ExtendedResolution;
   Result := Abs(A) <= Epsilon;
  end;
  
  function IsZero(const A: Double; Epsilon: Double): Boolean;
  begin
   if Epsilon = 0 then
    Epsilon := DoubleResolution;
   Result := Abs(A) <= Epsilon;
  end;
  
  function IsZero(const A: Single; Epsilon: Single): Boolean;
  begin
   if Epsilon = 0 then
    Epsilon := SingleResolution;
   Result := Abs(A) <= Epsilon;
  end;
  
  function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Integer; const AFalse: Integer): Integer;
  begin
   if AValue then
    Result := ATrue
   else
    Result := AFalse;
  end;
  
  function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Int64; const AFalse: Int64): Int64;
  begin
   if AValue then
    Result := ATrue
   else
    Result := AFalse;
  end;
  
  function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Double; const AFalse: Double): Double;
  begin
   if AValue then
    Result := ATrue
   else
    Result := AFalse;
  end;
  
  function RandomRange(const AFrom, ATo: Integer): Integer;
  begin
   if AFrom > ATo then
    Result := Random(AFrom - ATo) + ATo
   else
    Result := Random(ATo - AFrom) + AFrom;
  end;
  
  function RandomFrom(const AValues: array of Integer): Integer;
  begin
   Result := AValues[Random(High(AValues) + 1)];
  end;
  
  function RandomFrom(const AValues: array of Int64): Int64;
  begin
   Result := AValues[Random(High(AValues) + 1)];
  end;
  
  function RandomFrom(const AValues: array of Double): Double;
  begin
   Result := AValues[Random(High(AValues) + 1)];
  end;
  
  { Range testing functions }
  
  function InRange(const AValue, AMin, AMax: Integer): Boolean;
  begin
   Result := (AValue >= AMin) and (AValue <= AMax);
  end;
  
  function InRange(const AValue, AMin, AMax: Int64): Boolean;
  begin
   Result := (AValue >= AMin) and (AValue <= AMax);
  end;
  
  function InRange(const AValue, AMin, AMax: Double): Boolean;
  begin
   Result := (AValue >= AMin) and (AValue <= AMax);
  end;
  
  { Range truncation functions }
  
  function EnsureRange(const AValue, AMin, AMax: Integer): Integer;
  begin
   Result := AValue;
   assert(AMin <= AMax);
   if Result < AMin then
    Result := AMin;
   if Result > AMax then
    Result := AMax;
  end;
  
  function EnsureRange(const AValue, AMin, AMax: Int64): Int64;
  begin
   Result := AValue;
   assert(AMin <= AMax);
   if Result < AMin then
    Result := AMin;
   if Result > AMax then
    Result := AMax;
  end;
  
  function EnsureRange(const AValue, AMin, AMax: Double): Double;
  begin
   Result := AValue;
   assert(AMin <= AMax);
   if Result < AMin then
    Result := AMin;
   if Result > AMax then
    Result := AMax;
  end;
  
  procedure MeanAndStdDev(const Data: array of Double; var Mean, StdDev: Extended);
  var
   S: Extended;
   N,I: Integer;
  begin
   N := High(Data)- Low(Data) + 1;
   if N = 1 then
   begin
    Mean := Data[0];
    StdDev := Data[0];
    Exit;
   end;
   Mean := Sum(Data) / N;
   S := 0;        // sum differences from the mean, for greater accuracy
   for I := Low(Data) to High(Data) do
    S := S + Sqr(Mean - Data[I]);
   StdDev := Sqrt(S / (N - 1));
  end;
  
  procedure MomentSkewKurtosis(const Data: array of Double;
   var M1, M2, M3, M4, Skew, Kurtosis: Extended);
  var
   Sum, SumSquares, SumCubes, SumQuads, OverN, Accum, M1Sqr, S2N, S3N: Extended;
   I: Integer;
  begin
   OverN := 1 / (High(Data) - Low(Data) + 1);
   Sum := 0;
   SumSquares := 0;
   SumCubes := 0;
   SumQuads := 0;
   for I := Low(Data) to High(Data) do
   begin
    Sum := Sum + Data[I];
    Accum := Sqr(Data[I]);
    SumSquares := SumSquares + Accum;
    Accum := Accum*Data[I];
    SumCubes := SumCubes + Accum;
    SumQuads := SumQuads + Accum*Data[I];
   end;
   M1 := Sum * OverN;
   M1Sqr := Sqr(M1);
   S2N := SumSquares * OverN;
   S3N := SumCubes * OverN;
   M2 := S2N - M1Sqr;
   M3 := S3N - (M1 * 3 * S2N) + 2*M1Sqr*M1;
   M4 := (SumQuads * OverN) - (M1 * 4 * S3N) + (M1Sqr*6*S2N - 3*Sqr(M1Sqr));
   Skew := M3 * Power(M2, -3/2);  // = M3 / Power(M2, 3/2)
   Kurtosis := M4 / Sqr(M2);
  end;
  
  function Norm(const Data: array of Double): Extended;
  begin
   Result := Sqrt(SumOfSquares(Data));
  end;
  
  function PopnStdDev(const Data: array of Double): Extended;
  begin
   Result := Sqrt(PopnVariance(Data))
  end;
  
  function PopnVariance(const Data: array of Double): Extended;
  begin
   Result := TotalVariance(Data) / (High(Data) - Low(Data) + 1)
  end;
  
  function RandG(Mean, StdDev: Extended): Extended;
  { Marsaglia-Bray algorithm }
  var
   U1, S2: Extended;
  begin
   repeat
    U1 := 2*Random - 1;
    S2 := Sqr(U1) + Sqr(2*Random-1);
   until S2 < 1;
   Result := Sqrt(-2*Ln(S2)/S2) * U1 * StdDev + Mean;
  end;
  
  function StdDev(const Data: array of Double): Extended;
  begin
   Result := Sqrt(Variance(Data))
  end;
  
  procedure RaiseOverflowError; forward;
  
  function SumInt(const Data: array of Integer): Integer;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  asm // IN: EAX = ptr to Data, EDX = High(Data) = Count - 1
     // loop unrolled 4 times, 5 clocks per loop, 1.2 clocks per datum
     PUSH EBX
     MOV ECX, EAX     // ecx = ptr to data
     MOV EBX, EDX
     XOR EAX, EAX
     AND EDX, not 3
     AND EBX, 3
     SHL EDX, 2
     JMP @Vector.Pointer[EBX*4]
  @Vector:
     DD @@1
     DD @@2
     DD @@3
     DD @@4
  @@4:
     ADD EAX, [ECX+12+EDX]
     JO  RaiseOverflowError
  @@3:
     ADD EAX, [ECX+8+EDX]
     JO  RaiseOverflowError
  @@2:
     ADD EAX, [ECX+4+EDX]
     JO  RaiseOverflowError
  @@1:
     ADD EAX, [ECX+EDX]
     JO  RaiseOverflowError
     SUB EDX,16
     JNS @@4
     POP EBX
  end;
  
  
  procedure RaiseOverflowError;
  begin
   raise EIntOverflow.Create(SIntOverflow);
  end;
  
  function SUM(const Data: array of Double): Extended;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  asm // IN: EAX = ptr to Data, EDX = High(Data) = Count - 1
     // Uses 4 accumulators to minimize read-after-write delays and loop overhead
     // 5 clocks per loop, 4 items per loop = 1.2 clocks per item
      FLDZ
      MOV   ECX, EDX
      FLD   ST(0)
      AND   EDX, not 3
      FLD   ST(0)
      AND   ECX, 3
      FLD   ST(0)
      SHL   EDX, 3   // count * sizeof(Double) = count * 8
      JMP   @Vector.Pointer[ECX*4]
  @Vector:
      DD @@1
      DD @@2
      DD @@3
      DD @@4
  @@4:  FADD   qword ptr [EAX+EDX+24]  // 1
      FXCH   ST(3)           // 0
  @@3:  FADD   qword ptr [EAX+EDX+16]  // 1
      FXCH   ST(2)           // 0
  @@2:  FADD   qword ptr [EAX+EDX+8]   // 1
      FXCH   ST(1)           // 0
  @@1:  FADD   qword ptr [EAX+EDX]    // 1
      FXCH   ST(2)           // 0
      SUB   EDX, 32
      JNS   @@4
      FADDP  ST(3),ST         // ST(3) := ST + ST(3); Pop ST
      FADD                // ST(1) := ST + ST(1); Pop ST
      FADD                // ST(1) := ST + ST(1); Pop ST
      FWAIT
  end;
  
  
  function SumOfSquares(const Data: array of Double): Extended;
  var
   I: Integer;
  begin
   Result := 0.0;
   for I := Low(Data) to High(Data) do
    Result := Result + Sqr(Data[I]);
  end;
  
  procedure SumsAndSquares(const Data: array of Double; var Sum, SumOfSquares: Extended);
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  asm // IN: EAX = ptr to Data
     //   EDX = High(Data) = Count - 1
     //   ECX = ptr to Sum
     // Est. 17 clocks per loop, 4 items per loop = 4.5 clocks per data item
      FLDZ         // init Sum accumulator
      PUSH   ECX
      MOV   ECX, EDX
      FLD   ST(0)    // init Sqr1 accum.
      AND   EDX, not 3
      FLD   ST(0)    // init Sqr2 accum.
      AND   ECX, 3
      FLD   ST(0)    // init/simulate last data item left in ST
      SHL   EDX, 3   // count * sizeof(Double) = count * 8
      JMP   @Vector.Pointer[ECX*4]
  @Vector:
      DD @@1
      DD @@2
      DD @@3
      DD @@4
  @@4:  FADD              // Sqr2 := Sqr2 + Sqr(Data4); Pop Data4
      FLD   qword ptr [EAX+EDX+24] // Load Data1
      FADD  ST(3),ST        // Sum := Sum + Data1
      FMUL  ST,ST          // Data1 := Sqr(Data1)
  @@3:  FLD   qword ptr [EAX+EDX+16] // Load Data2
      FADD  ST(4),ST        // Sum := Sum + Data2
      FMUL  ST,ST          // Data2 := Sqr(Data2)
      FXCH              // Move Sqr(Data1) into ST(0)
      FADDP  ST(3),ST        // Sqr1 := Sqr1 + Sqr(Data1); Pop Data1
  @@2:  FLD   qword ptr [EAX+EDX+8]  // Load Data3
      FADD  ST(4),ST        // Sum := Sum + Data3
      FMUL  ST,ST          // Data3 := Sqr(Data3)
      FXCH              // Move Sqr(Data2) into ST(0)
      FADDP  ST(3),ST        // Sqr1 := Sqr1 + Sqr(Data2); Pop Data2
  @@1:  FLD   qword ptr [EAX+EDX]   // Load Data4
      FADD  ST(4),ST        // Sum := Sum + Data4
      FMUL  ST,ST          // Sqr(Data4)
      FXCH              // Move Sqr(Data3) into ST(0)
      FADDP  ST(3),ST        // Sqr1 := Sqr1 + Sqr(Data3); Pop Data3
      SUB   EDX,32
      JNS   @@4
      FADD             // Sqr2 := Sqr2 + Sqr(Data4); Pop Data4
      POP   ECX
      FADD             // Sqr1 := Sqr2 + Sqr1; Pop Sqr2
      FXCH             // Move Sum1 into ST(0)
      MOV   EAX, SumOfSquares
      FSTP  tbyte ptr [ECX]   // Sum := Sum1; Pop Sum1
      FSTP  tbyte ptr [EAX]   // SumOfSquares := Sum1; Pop Sum1
      FWAIT
  end;
  
  
  function TotalVariance(const Data: array of Double): Extended;
  var
   Sum, SumSquares: Extended;
  begin
   SumsAndSquares(Data, Sum, SumSquares);
   Result := SumSquares - Sqr(Sum)/(High(Data) - Low(Data) + 1);
  end;
  
  function Variance(const Data: array of Double): Extended;
  begin
   Result := TotalVariance(Data) / (High(Data) - Low(Data))
  end;
  
  
  { Depreciation functions. }
  
  function DoubleDecliningBalance(const Cost, Salvage: Extended; Life, Period: Integer): Extended;
  { dv := cost * (1 - 2/life)**(period - 1)
   DDB = (2/life) * dv
   if DDB > dv - salvage then DDB := dv - salvage
   if DDB < 0 then DDB := 0
  }
  var
   DepreciatedVal, Factor: Extended;
  begin
   Result := 0;
   if (Period < 1) or (Life < Period) or (Life < 1) or (Cost <= Salvage) then
    Exit;
  
   {depreciate everything in period 1 if life is only one or two periods}
   if ( Life <= 2 ) then
   begin
    if ( Period = 1 ) then
     DoubleDecliningBalance:=Cost-Salvage
    else
     DoubleDecliningBalance:=0; {all depreciation occurred in first period}
    exit;
   end;
   Factor := 2.0 / Life;
  
   DepreciatedVal := Cost * IntPower((1.0 - Factor), Period - 1);
   {DepreciatedVal is Cost-(sum of previous depreciation results)}
  
   Result := Factor * DepreciatedVal;
   {Nominal computed depreciation for this period. The rest of the
    function applies limits to this nominal value. }
  
   {Only depreciate until total depreciation equals cost-salvage.}
   if Result > DepreciatedVal - Salvage then
    Result := DepreciatedVal - Salvage;
  
   {No more depreciation after salvage value is reached. This is mostly a nit.
    If Result is negative at this point, it's very close to zero.}
   if Result < 0.0 then
    Result := 0.0;
  end;
  
  function SLNDepreciation(const Cost, Salvage: Extended; Life: Integer): Extended;
  { Spreads depreciation linearly over life. }
  begin
   if Life < 1 then ArgError('SLNDepreciation');
   Result := (Cost - Salvage) / Life
  end;
  
  function SYDDepreciation(const Cost, Salvage: Extended; Life, Period: Integer): Extended;
  { SYD = (cost - salvage) * (life - period + 1) / (life*(life + 1)/2) }
  { Note: life*(life+1)/2 = 1+2+3+...+life "sum of years"
      The depreciation factor varies from life/sum_of_years in first period = 1
                      downto 1/sum_of_years in last period = life.
      Total depreciation over life is cost-salvage.}
  var
   X1, X2: Extended;
  begin
   Result := 0;
   if (Period < 1) or (Life < Period) or (Cost <= Salvage) then Exit;
   X1 := 2 * (Life - Period + 1);
   X2 := Life * (Life + 1);
   Result := (Cost - Salvage) * X1 / X2
  end;
  
  { Discounted cash flow functions. }
  
  function InternalRateOfReturn(const Guess: Extended; const CashFlows: array of Double): Extended;
  {
  Use Newton's method to solve NPV = 0, where NPV is a polynomial in
  x = 1/(1+rate). Split the coefficients into negative and postive sets:
   neg + pos = 0, so pos = -neg, so -neg/pos = 1
  Then solve:
   log(-neg/pos) = 0
  
   Let t = log(1/(1+r) = -LnXP1(r)
   then r = exp(-t) - 1
  Iterate on t, then use the last equation to compute r.
  }
  var
   T, Y: Extended;
   Poly: TPoly;
   K, Count: Integer;
  
   function ConditionP(const CashFlows: array of Double): Integer;
   { Guarantees existence and uniqueness of root. The sign of payments
    must change exactly once, the net payout must be always > 0 for
    first portion, then each payment must be >= 0.
    Returns: 0 if condition not satisfied, > 0 if condition satisfied
    and this is the index of the first value considered a payback. }
   var
    X: Double;
    I, K: Integer;
   begin
    K := High(CashFlows);
    while (K >= 0) and (CashFlows[K] >= 0.0) do Dec(K);
    Inc(K);
    if K > 0 then
    begin
     X := 0.0;
     I := 0;
     while I < K do
     begin
      X := X + CashFlows[I];
      if X >= 0.0 then
      begin
       K := 0;
       Break;
      end;
      Inc(I)
     end
    end;
    ConditionP := K
   end;
  
  begin
   InternalRateOfReturn := 0;
   K := ConditionP(CashFlows);
   if K < 0 then ArgError('InternalRateOfReturn');
   if K = 0 then
   begin
    if Guess <= -1.0 then ArgError('InternalRateOfReturn');
    T := -LnXP1(Guess)
   end else
    T := 0.0;
   for Count := 1 to MaxIterations do
   begin
    PolyX(CashFlows, Exp(T), Poly);
    if Poly.Pos <= Poly.Neg then ArgError('InternalRateOfReturn');
    if (Poly.Neg >= 0.0) or (Poly.Pos <= 0.0) then
    begin
     InternalRateOfReturn := -1.0;
     Exit;
    end;
    with Poly do
     Y := Ln(-Neg / Pos) / (DNeg / Neg - DPos / Pos);
    T := T - Y;
    if RelSmall(Y, T) then
    begin
     InternalRateOfReturn := Exp(-T) - 1.0;
     Exit;
    end
   end;
   ArgError('InternalRateOfReturn');
  end;
  
  function NetPresentValue(const Rate: Extended; const CashFlows: array of Double;
   PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  { Caution: The sign of NPV is reversed from what would be expected for standard
    cash flows!}
  var
   rr: Extended;
   I: Integer;
  begin
   if Rate <= -1.0 then ArgError('NetPresentValue');
   rr := 1/(1+Rate);
   result := 0;
   for I := High(CashFlows) downto Low(CashFlows) do
    result := rr * result + CashFlows[I];
   if PaymentTime = ptEndOfPeriod then result := rr * result;
  end;
  
  { Annuity functions. }
  
  {---------------
  From the point of view of A, amounts received by A are positive and
  amounts disbursed by A are negative (e.g. a borrower's loan repayments
  are regarded by the borrower as negative).
  
  Given interest rate r, number of periods n:
   compound(r, n) = (1 + r)**n        "Compounding growth factor"
   annuity(r, n) = (compound(r, n)-1) / r  "Annuity growth factor"
  
  Given future value fv, periodic payment pmt, present value pv and type
  of payment (start, 1 , or end of period, 0) pmtTime, financial variables satisfy:
  
   fv = -pmt*(1 + r*pmtTime)*annuity(r, n) - pv*compound(r, n)
  
  For fv, pv, pmt:
  
   C := compound(r, n)
   A := (1 + r*pmtTime)*annuity(r, n)
   Compute both at once in Annuity2.
  
   if C > 1E16 then A = C/r, so:
    fv := meaningless
    pv := -pmt*(pmtTime+1/r)
    pmt := -pv*r/(1 + r*pmtTime)
   else
    fv := -pmt(1+r*pmtTime)*A - pv*C
    pv := (-pmt(1+r*pmtTime)*A - fv)/C
    pmt := (-pv*C-fv)/((1+r*pmtTime)*A)
  ---------------}
  
  function PaymentParts(Period, NPeriods: Integer; Rate, PresentValue,
   FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime; var IntPmt: Extended):
   Extended;
  var
   Crn:extended; { =Compound(Rate,NPeriods) }
   Crp:extended; { =Compound(Rate,Period-1) }
   Arn:extended; { =Annuity2(...) }
  
  begin
   if Rate <= -1.0 then ArgError('PaymentParts');
   Crp:=Compound(Rate,Period-1);
   Arn:=Annuity2(Rate,NPeriods,PaymentTime,Crn);
   IntPmt:=(FutureValue*(Crp-1)-PresentValue*(Crn-Crp))/Arn;
   PaymentParts:=(-FutureValue-PresentValue)*Crp/Arn;
  end;
  
  function FutureValue(const Rate: Extended; NPeriods: Integer; const Payment,
   PresentValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  var
   Annuity, CompoundRN: Extended;
  begin
   if Rate <= -1.0 then ArgError('FutureValue');
   Annuity := Annuity2(Rate, NPeriods, PaymentTime, CompoundRN);
   if CompoundRN > 1.0E16 then ArgError('FutureValue');
   FutureValue := -Payment * Annuity - PresentValue * CompoundRN
  end;
  
  function InterestPayment(const Rate: Extended; Period, NPeriods: Integer;
   const PresentValue, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  var
   Crp:extended; { compound(rate,period-1)}
   Crn:extended; { compound(rate,nperiods)}
   Arn:extended; { annuityf(rate,nperiods)}
  begin
   if (Rate <= -1.0)
    or (Period < 1) or (Period > NPeriods) then ArgError('InterestPayment');
   Crp:=Compound(Rate,Period-1);
   Arn:=Annuity2(Rate,Nperiods,PaymentTime,Crn);
   InterestPayment:=(FutureValue*(Crp-1)-PresentValue*(Crn-Crp))/Arn;
  end;
  
  function InterestRate(NPeriods: Integer; const Payment, PresentValue,
   FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  {
  Given:
   First and last payments are non-zero and of opposite signs.
   Number of periods N >= 2.
  Convert data into cash flow of first, N-1 payments, last with
  first < 0, payment > 0, last > 0.
  Compute the IRR of this cash flow:
   0 = first + pmt*x + pmt*x**2 + ... + pmt*x**(N-1) + last*x**N
  where x = 1/(1 + rate).
  Substitute x = exp(t) and apply Newton's method to
   f(t) = log(pmt*x + ... + last*x**N) / -first
  which has a unique root given the above hypotheses.
  }
  var
   X, Y, Z, First, Pmt, Last, T, ET, EnT, ET1: Extended;
   Count: Integer;
   Reverse: Boolean;
  
   function LostPrecision(X: Extended): Boolean;
   asm
      XOR   EAX, EAX
      MOV   BX,WORD PTR X+8
      INC   EAX
      AND   EBX, $7FF0
      JZ   @@1
      CMP   EBX, $7FF0
      JE   @@1
      XOR   EAX,EAX
   @@1:
   end;
  
  begin
   Result := 0;
   if NPeriods <= 0 then ArgError('InterestRate');
   Pmt := Payment;
   if PaymentTime = ptEndOfPeriod then
   begin
    X := PresentValue;
    Y := FutureValue + Payment
   end
   else
   begin
    X := PresentValue + Payment;
    Y := FutureValue
   end;
   First := X;
   Last := Y;
   Reverse := False;
   if First * Payment > 0.0 then
   begin
    Reverse := True;
    T := First;
    First := Last;
    Last := T
   end;
   if first > 0.0 then
   begin
    First := -First;
    Pmt := -Pmt;
    Last := -Last
   end;
   if (First = 0.0) or (Last < 0.0) then ArgError('InterestRate');
   T := 0.0;           { Guess at solution }
   for Count := 1 to MaxIterations do
   begin
    EnT := Exp(NPeriods * T);
    if {LostPrecision(EnT)} ent=(ent+1) then
    begin
     Result := -Pmt / First;
     if Reverse then
      Result := Exp(-LnXP1(Result)) - 1.0;
     Exit;
    end;
    ET := Exp(T);
    ET1 := ET - 1.0;
    if ET1 = 0.0 then
    begin
     X := NPeriods;
     Y := X * (X - 1.0) / 2.0
    end
    else
    begin
     X := ET * (Exp((NPeriods - 1) * T)-1.0) / ET1;
     Y := (NPeriods * EnT - ET - X * ET) / ET1
    end;
    Z := Pmt * X + Last * EnT;
    Y := Ln(Z / -First) / ((Pmt * Y + Last * NPeriods *EnT) / Z);
    T := T - Y;
    if RelSmall(Y, T) then
    begin
     if not Reverse then T := -T;
     InterestRate := Exp(T)-1.0;
     Exit;
    end
   end;
   ArgError('InterestRate');
  end;
  
  function NumberOfPeriods(const Rate: Extended; Payment: Extended;
   const PresentValue, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  
  { If Rate = 0 then nper := -(pv + fv) / pmt
   else cf := pv + pmt * (1 + rate*pmtTime) / rate
      nper := LnXP1(-(pv + fv) / cf) / LnXP1(rate) }
  
  var
   PVRPP: Extended; { =PV*Rate+Payment } {"initial cash flow"}
   T:   Extended;
  
  begin
  
   if Rate <= -1.0 then ArgError('NumberOfPeriods');
  
  {whenever both Payment and PaymentTime are given together, the PaymentTime has the effect
   of modifying the effective Payment by the interest accrued on the Payment}
  
   if ( PaymentTime=ptStartOfPeriod ) then
    Payment:=Payment*(1+Rate);
  
  {if the payment exactly matches the interest accrued periodically on the
   presentvalue, then an infinite number of payments are going to be
   required to effect a change from presentvalue to futurevalue. The
   following catches that specific error where payment is exactly equal,
   but opposite in sign to the interest on the present value. If PVRPP
   ("initial cash flow") is simply close to zero, the computation will
   be numerically unstable, but not as likely to cause an error.}
  
   PVRPP:=PresentValue*Rate+Payment;
   if PVRPP=0 then ArgError('NumberOfPeriods');
  
   { 6.1E-5 approx= 2**-14 }
   if ( ABS(Rate)<6.1E-5 ) then
    Result:=-(PresentValue+FutureValue)/PVRPP
   else
   begin
  
  {starting with the initial cash flow, each compounding period cash flow
   should result in the current value approaching the final value. The
   following test combines a number of simultaneous conditions to ensure
   reasonableness of the cashflow before computing the NPER.}
  
    T:= -(PresentValue+FutureValue)*Rate/PVRPP;
    if T<=-1.0 then ArgError('NumberOfPeriods');
    Result := LnXP1(T) / LnXP1(Rate)
   end;
   NumberOfPeriods:=Result;
  end;
  
  function Payment(Rate: Extended; NPeriods: Integer; const PresentValue,
   FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  var
   Annuity, CompoundRN: Extended;
  begin
   if Rate <= -1.0 then ArgError('Payment');
   Annuity := Annuity2(Rate, NPeriods, PaymentTime, CompoundRN);
   if CompoundRN > 1.0E16 then
    Payment := -PresentValue * Rate / (1 + Integer(PaymentTime) * Rate)
   else
    Payment := (-PresentValue * CompoundRN - FutureValue) / Annuity
  end;
  
  function PeriodPayment(const Rate: Extended; Period, NPeriods: Integer;
   const PresentValue, FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  var
   Junk: Extended;
  begin
   if (Rate <= -1.0) or (Period < 1) or (Period > NPeriods) then ArgError('PeriodPayment');
   PeriodPayment := PaymentParts(Period, NPeriods, Rate, PresentValue,
      FutureValue, PaymentTime, Junk);
  end;
  
  function PresentValue(const Rate: Extended; NPeriods: Integer; const Payment,
   FutureValue: Extended; PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
  var
   Annuity, CompoundRN: Extended;
  begin
   if Rate <= -1.0 then ArgError('PresentValue');
   Annuity := Annuity2(Rate, NPeriods, PaymentTime, CompoundRN);
   if CompoundRN > 1.0E16 then
    PresentValue := -(Payment / Rate * Integer(PaymentTime) * Payment)
   else
    PresentValue := (-Payment * Annuity - FutureValue) / CompoundRN
  end;
  
  function GetRoundMode: TFPURoundingMode;
  begin
   Result := TFPURoundingMode((Get8087CW shr 10) and 3);
  end;
  
  function SetRoundMode(const RoundMode: TFPURoundingMode): TFPURoundingMode;
  var
   CtlWord: Word;
  begin
   CtlWord := Get8087CW;
   Set8087CW((CtlWord and $F3FF) or (Ord(RoundMode) shl 10));
   Result := TFPURoundingMode((CtlWord shr 10) and 3);
  end;
  
  function GetPrecisionMode: TFPUPrecisionMode;
  begin
   Result := TFPUPrecisionMode((Get8087CW shr 8) and 3);
  end;
  
  function SetPrecisionMode(const Precision: TFPUPrecisionMode): TFPUPrecisionMode;
  var
   CtlWord: Word;
  begin
   CtlWord := Get8087CW;
   Set8087CW((CtlWord and $FCFF) or (Ord(Precision) shl 8));
   Result := TFPUPrecisionMode((CtlWord shr 8) and 3);
  end;
  
  function GetExceptionMask: TFPUExceptionMask;
  begin
   Byte(Result) := Get8087CW and $3F;
  end;
  
  function SetExceptionMask(const Mask: TFPUExceptionMask): TFPUExceptionMask;
  var
   CtlWord: Word;
  begin
   CtlWord := Get8087CW;
   Set8087CW( (CtlWord and $FFC0) or Byte(Mask) );
   Byte(Result) := CtlWord and $3F;
  end;
  
  procedure ClearExceptions(RaisePending: Boolean);
  asm
   cmp al, 0
   jz @@clear
   fwait
  @@clear:
   fnclex
  end;
  
  end.

 5. کاربر مقابل از admin عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

  admin (21 / July / 2014),mohpersia (04 / August / 2014)

 6. #5
  کاربر سایت mohpersia آواتار ها
  تاریخ عضویت
  July 2014
  نوشته ها
  5
  تشکر ها
  1
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال.

  پاسخ : سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

  خیلی ممنونم.اگر امکانش بود تمامی توابع ریاضیاتی مانند واریانس را برامون بذارید.

 7. #6
  مدیرکل سایت admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  September 2008
  محل سکونت
  تهران ، آیسک
  سن
  36
  نوشته ها
  522
  تشکر ها
  247
  تشکر شده 249 بار در 160 ارسال.
  Blog Entries
  1

  پاسخ : سوال.توابع و فرمول های محاسباتی و اماری

  نقل قول نوشته اصلی توسط mohpersia نمایش پست ها
  خیلی ممنونم.اگر امکانش بود تمامی توابع ریاضیاتی مانند واریانس را برامون بذارید.
  دقیقا همین کار رو کردم ، تو یونیت Math تمامی توابع ریاضی ذکر شده ...
  دلفی ،*جذاب ترین زبان طراحی نرم افزار ...

موضوعات مشابه

 1. اموزش مقدماتی برای کار با کامپننت EasyCrypt
  توسط yanin در انجمن Embarcadero RAD Studio
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 25 / October / 2014, 11:48 AM
 2. توابع کار با موس
  توسط adanayi در انجمن دلفی 7
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 21 / July / 2013, 03:13 PM
 3. pdf فارسی تنظیمات سوییچ سیسکو/آموزش مقدماتی
  توسط admin در انجمن موضوعات متفرقه
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 16 / June / 2013, 03:25 AM
 4. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 15 / June / 2013, 08:59 PM
 5. جستجو در بانک اطلاعاتی
  توسط max در انجمن SQLServer 2008
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 24 / November / 2012, 02:35 PM

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •