Inner Join : در این روش سطرهایی نمایش داده می شوند که در هر دو جدولی که با هم Join شده اند وجود دارند. فرض کنید که دو جدول به نام titles و publishers داریم و می خواهیم برای هر title ، publisher آنرا تعیین کنیم. در اینصورت از Inner Join بصورت زیر استفاده می کنیم : *
کد:

کد:
SELECT * * title, pub_nameFROM * * * * titles
 INNER JOIN publishers ON titles.pub_id = publishers.pub_id
در اینصورت title هایی که publisher ندارند یا publisher هایی که title ندارند هیچ کدام در خروجی نمی آیند.

Outer Join : در این روش سطرهایی از جدول اصلی که سطر متناظرشان در جدول دیگر وجود ندارد هم در خروجی می آیند. بسته به اینکه بخواهیم کدامیک از سطرهایی که در جدول دیگر متناظر ندارند هم در خروجی بیایند، سه نوع Outer Join بصورت زیر تعریف می شود :

1- Left Outer Join : تمام سطرهای جدول اولی (جدولی که در سمت چپ Join قرار گرفته است) در خروجی ظاهر می شوند. ولی سطرهایی از جدول دوم که متناظری در جدول اول ندارند در خروجی نمی آیند. بعنوان مثال دستور زیر تمام title ها ، حتی آنهایی که publisher ندارند، را در خروجی نشان می دهد :


کد:

کد:
SELECT titles.title_id, titles.title, publishers.pub_name FROM titles
 LEFT OUTER JOIN  publishers * * * * * * ON titles.pub_id = publishers.pub_id


2- Right Outer Join : تمام سطرهای جدول دومی (جدولی که در سمت راست Join قرار گرفته است) در خروجی ظاهر می شوند. بعنوان مثال دستور زیر تمام publisher ها را نشان می دهد حتی آنهایی که title ندارند هم در خروجی نمایش داده می شوند:


کد:

کد:
SELECT titles.title_id, titles.title, publishers.pub_name FROM titles
 RIGHT OUTER JOIN publishers * * * * * * ON titles.pub_id = publishers.pub_id


3- Full Outer Join : تمام سطرهای هر دو جدول در خروجی می آیند چه در جدول دیگر متناظر داشته باشند چه نداشته باشند. به عنوان مثال دستور زیر تمام title ها و تمام publisher ها را نشان می دهد:*
کد:

کد:
SELECT titles.title_id, titles.title, publishers.pub_name FROM titles
FULL OUTER JOIN publishers * * * * * * ON titles.pub_id = publishers.pub_id
Cross Join : نتیجه این Join تمام ترکیباتی است که از قرار گرفتن هر سطر از جدول اولی در کنار تمام سطرهای جدول دومی بدست می آید(همانند حاصلضرب دکارتی). بعنوان مثال authors Cross Join Publisher مجموعه تمام حالتهای ممکن author/publisher را در خروجی تولید می کند :

*کد:

کد:
SELECT * FROM authors CROSS JOIN publishers